Maquinaria

Español
English

Centro de mecanizado

1 MAKINO A61nx
3 MORI SEIKI NH 5000 DCG
7 MORI SEIKI NH 4000 DCG
1 MORI SEIKI DURA CENTRE
3 BROTHER TC-32B
2 BROTHER TCR 2A
2 BROTHER TCR 31A

Tornos de mecanizado

3 TORNOS SL 35
5 TORNOS SL 25
1 TORNO SL 200
1 TORNO MSC 518 (CON TORRETA MOTORIZADA)
1 TORNO MORI SEIKI ZT 2500 (CON DOBLE CABEZAL)
1 TORNO CMZ TC 35Y (CON TORRETA MOTORIZADA)
-